This is a Lystiwiki

Oppilaan oppimispolku tiedonhallinta- ja työtaidoissa

Oppilaan oppimispolku-hahmotelma

Alla olevaan taulukkoon on hahmoteltu oppilaan oppimisen polkua

TIEDONHALLINNAN TAIDOISSA, TYÖTAIDOISSA, SISÄLLÖNTUOTANNOSSA JA TEKNOLOGIAN PERUSTAITOJEN HALLINNASSA.

Oppilaan oppimispolku 1.-6. luokilla

Discuss & brainstorm