This is a Lystiwiki
 • View:

OPH-hanke 2014-2016 Wikeistä vauhtia

Wikeistä vauhtia kohti parempaa koulua-hanke päätökseen

Parkanon kaupunki sai  vuoden 2014 päätöksellä valtionavustuksen perusopetuksen tieto‐ ja viestintäteknologian opetuskäytön edistämiseen. Hankkeen painopisteenä on ollut kehittää matalan kynnyksen palvelujen käyttöä, kehittää oppilaiden omaa innovatiivisuutta, luovuutta ja työtapoja sekä löytää soveltuvia tapoja tuotosten jakamiselle.

Hankkeen tullessa joulukuussa 2016 päätökseen voimme Parkanossa tyytyväisinä todeta, että olemme yltäneet näihin tavoitteisiin ja saavuttaneet lisäksi paljon enemmän. Olemme kehittyneet ja ottaneet todellisen loikan. Taitomme, näkemyksemme, käsityksemme ja pedagoginen arviointikykymme ovat kasvaneet kohisten!

Ajanmukainen tieto-ja viestintätekniikan oppimisympäristö

Hankkeen tuloksena Parkanon kaupungin kouluihin on saatu ajanmukainen tieto-ja viestintätekniikan oppimisympäristö. Yhdistelmä, jossa wikialusta (Purot.net) muodostaa tähtimallin opetuksellisen ja vuorovaikutuksellisen keskuksen ja GSuite for Education- palvelut (Primus to Google/ Cloudpoint) antavat työkaluja ja pilvitallennusympäristön, on koettu joustavana, toimivana, monipuolisena ja keskeisiä tieto-ja viestintätekniikan taitoja kehittävänä sekä monenlaiseen tuottamiseen houkuttelevana kokonaisuutena. Oppilaslaitteiksi valitut chromebookit ja tabletit ovat osoittautuneet helposti hallittaviksi, nopeasti käyttöönotettaviksi ja toisiaan täydentäviksi laitteiksi. Oppimisympäristö on ollut käytettävissä kaikilla päätelaitteilla, myös oppilaan omilla henkilökohtaisella laitteilla.

Tieto-ja viestintätekniikan käytön lisääminen hankkeen aikana on edennyt taitojen oppimista painottaen.  Oppilaskäytössä olevien laitteiden määrä on moninkertaistunut tarpeen kasvun myötä, opettajakunta on saanut  henkilökohtaisen mobiililaitteen käyttöönsä ja verkon toimivuutta ja kattavuutta on parannettu vaiheittain.  Hankkeeseen ovat osallistuneet alakoulun luokat 1-6 Keskustan koulussa ja aineenopetus osittain luokilla 7-9 yhteiskoulussa.

Keskeinen osa oppimisesta on liittynyt jakamisen mahdollisuuksien oivaltamiseen ja erilaisten jakamista helpottavien työkalujen käyttöön niin wikialustoilla kuin GSuite for Education-ympäristössä ja verkossa. Näistä taidoista on ollut merkittävästi hyötyä opiskelussa, opetuksessa, ops-prosessissa ja kerättäessä henkilökunnan näkemyksiä ja ajatuksia uutta koulukampusta suunniteltaessa.

Tieto-ja viestintätekniikan välineiden käyttötaidot ovat lisäksi edistäneet koulun toimintakulttuurin muutosta avoimempaan suuntaan. Taitojen ja pedagogisen ajattelun kasvun ja ympäristön kohenemisen myötä uuden opetussuunnitelman 2016 laaja-alaisiin tavoitteisiin pyrkimisen koetaan nyt olevan mahdollista Parkanossa.

Digitaalisen oppimisympäristön rakentuminen

 • Pilvipalvelut: G Suite for Education, Primus to Google- palvelu
 • Oppilaan portfoliot: Henkilökohtainen tallennustila GDrivessä, jako sovitulla tavalla
 • Oppimisalusta : Koulun wikistö, Parkanon koulujen wikipalvelu, Purot.net
 • Videoiden jakaminen: Lyhyet videot upotuksina pilvipalvellusta, Wevideo-palvelu projektitöihin, tablet-appsit, youtube
 • Verkostoituminen: Some verkossa, some wikistössä, oppilaitoksen/kunnan sisällä mm. intra wikeistä
 • Taitojen kartuttaminen ja osaamisen kehittäminen: GSuite-palvelut, oppimisalusta wikistössä, Classroom
 • Yhteisöllinen tiedonrakentelu: Useita verkon palveluja, joista upotukset wikiin, GSuite for Education- palvelut
 • Materiaalit: materiaalipankit kuratointipalveluissajaetut kansiot GDrivessa, upotetukset ja linkitykset wikialustoilla/ intrassa

Toimiva ja monipuolinen wikistö

Hankkeen päättyessä Parkanon kaupungin wikipalvelussa on noin 50 aktiivisesti toimivaa wikiä. Kaikkiaan wikejä on hankkeen aikana perustettu 97. Osa wikeistä on ollut käytössä tapahtumia, projektityötä varten tai tutustumistarkoituksessa. 

Wikien jäsenistö muodostuu oppilaista, luokan/oppilasryhmän kanssa työskentelevästä henkilökunnasta ja oppilaiden kotiväestä. Wikeissämme on yhteensä 1502 jäsentä. Jäsenyys wikistössä avaa mahdollisuuden liittää jäsen tai jäsenistä muodostuva ryhmä uuteen wikiin. Wikistä toiseen vaihtaminen on käyttäjälle vaivatonta, uusien wikien luominen yksinkertaista. Jokainen wikin jäsen voi julkaista sisältöä ja käyttöoikeuksia voidaan rajata sivukohtaisesti. Ylläpito on teknisesti helppoa ja nopeasti omaksuttavissa.

Monet wikit ovat päivittäisessä käytössä ja niiden käyttöön on hankkeen aikana syntynyt hyviä rutiineja, jolloin aikaa on sääästynyt oppilaiden oman tuottamisen tukemiselle kuin pedagogiselle luovuudelle. Esimerkiksi 3. luokan syksyllä aloittaneen luokkawikin kävijämäärä 6. luokan jouluun mennessä on yhteensä  n. 14 000 käyntiä. Luotujen sivujen määrä on 178 (aktiivikäytössä olevat esillä, aiemmin hyödynnetyt löydettävissä). Sivumuokkauksia ja viestejä wikin sisällä on tehty yhteensä 15 000 kertaa. Koko koulun mittakaavassa wikien verkkokäyttö on laajaa ja päivittäinen käyttö merkittävää.

Koulun laajin wiki on 321:n jäsenen muodostama englannin opetuksen wiki. Aineenopetuksen käytössä on lisäksi mm ruotsin kielen, äidinkielen, tietotekniikan, kuvataiteen ja kotitalouden wikejä. Opettajakunnan intrana toimivat opewikit. Uuden koulukampuksen suunnittelun alustana käytetään omaa wikiä ja koulujen avoimet etusivut on ylläpidetty niin ikään wikisivuja hyödyntäen.

Merkittävää ja monipuolista wikistön hyödyntämistä

Oppilaalle wikien käyttö on merkinnyt sähköisen kynän ja paperin käytettävyyttä ensi hetkistä alkaen. Oman luokan wikiin kirjautumisen kynnys on ollut niin matala, että alusta on voitu ottaa käyttöön jo alkuopetuksesta alkaen. Oppilas on päässyt käyttämään näppäimistöä, näkemään omat ja ryhmänsä tuotokset samalla kun hän on ottanut ensiaskeleita tieto- ja viestintätekniikan opiskelukäytössä ja oman materiaalin tuottajana. Wiki on avannut myös mahdollisuudet muunlaisen tuottamisen taltioimiseen ja muodostanut monimediaisen kanavan, jossa on läsnä niin teksti, kuvat eri muodoissaan kuin äänikin. Wiki on ollut portti ja väylä muualle verkkoon. Se on koonnut muualla tuotetun tai muualta haetun materiaalin yhteen, vaiheistanut työtä ja antanut kokemuksen sosiaalisen median käytöstä. Alusta on antanut mahdollisuuden omannäköiseen ja omantasoiseen tuottamiseen kaikissa vaiheissaan ja sen mahdollisuudet venyvät oppijan ja opettajan kehittyessä. Wikien avulla tieto-ja viestintätekniikka on parhaimmillaan jo sulautunut opetuksen luontevaksi ja läsnäolevaksi osaksi.

Opettajat ovat toistensa wikeissä jäseninä ja ideoiden jakaminen myös sähköisesti on siten ollut mahdollista. Wikialusta on mahdollistanut opettajalle  itselleen, omalle opetusryhmälleen ja opiskeltavalle aineelle tai aiheelle sopivan opetuskäytön kehittelyn. Wikialustalle on mahdollista koota monimediaista sisältöä verkon resursseja ja verkkokäyttöisiä ohjelmia hyödyntäen sekä yksin, yhdessä että ryhmittäin. Wikin ominaisuudet ovat venyneet haastavampaan käyttöön erityisesti GSuiten, pilvipalvelun, työkaluohjelmien ja tallennuksen tukemana. Oppilaan/oppilasryhmän omassa työskentely-ympäristössään tekemiä tuotoksia ja muuta materiaalia on voitu upottaa yhteiselle alustalle yhteiseen käyttöön. Wikialustalle on linkitetty myös Classroom-tehtävät ja verkon muiden piensovellusten avulla syntyneitä materiaaleja ja linkkejä (Padlet, Quizlet, Kahoot, Storybird, Answergarden jne). Wikisisältöjä on mahdollista  jakaa linkkeinä ja upotuksina muille verkkosivuille tai  pdf- muodossa pilvitallennukseen ja vapauttaa tilaa uudelle työskentelylle. Samoin oppilaiden wikiin luomaa omaa työtä voidaan tallentaa toisaalle.

Wikin merkitys  opetuksen vaiheistajana ja kokoojana on kasvanut työkaluvalikoiman ja verkkomateriaalin lisääntyessä. Henkilökohtaiset vaikkakin jakamisen mahdollistavat työkaluohjelmat taltioivat tehtävät ja tuotokset omiin pilvitallennuskansioihinsa mutta tavallaan myös verkon kätköihin. Tuotosten julkistaminen wikialustalla sitä vastoin antaa jo sinällään tunnustusta ja mielihyvää tekijöilleen ja tuo tuotetun materiaalin osaksi elävää opetustilannetta, tiedon rakentelua ja tuotokset myös vertaisarvioitavaksi. Samoin tehtäväohjeistus ja vaiheistus alustalla kokoaa aihepiirin ymmärrettävämmäksi, ehjemmäksi sekä selailtavammaksi kokonaisuudeksi tähtimallisessa tieto- ja viestintätekniikan oppimisympäristössä.

Wikialusta onkin käytössämme ollut ensisijaisesti tekemisen ja prosessin alusta. Kun wiki tai sen osa on palvellut prosessin päätökseen, se on useimmiten poistettu tehden tilaa uudelle.

Opetuksen seuranta, vaiheistus ja yhteisöllinen tuki

 

Pehmeä tiedottaminen, ikkuna toiminnalliseen arkeen

Kodin ja koulun välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta on pystytty laajentamaan ja kehittämään wikistön avulla. Wilman rinnalle on syntynyt keskustele- ja ideoi- ominaisuuden avulla yhteisöllinen vuorovaikutuskanava. Wilma-sovellus toimii selkeästi oppilaan yksilöllisten asioiden tietokantana, wikisivusto yhteisöllisenä pehmeän ja arkisen tiedottamisen kanavana, jolle myös oppilaalla on alusta alkaen pääsy. Wikisivustoilla näkyvät kotitehtävät, materiaalit ja linkit tehtäviin. Wikistössä näkyy prosessi ja toisaalta valmiit työt. Wikit muodostavat virtuaalisen ikkunan koulun toiminnalliseen arkeen ja tuovat koulutapahtumia lähelle koteja. Vanhempien omilla sivuilla käydään keskustelua koulunkäyntiin liittyvistä asioista, retkistä ja tapahtumista. Opettajat antavat ohjeita tai viestittävät koko oppilasryhmälle tarkoitettua tietoja wikisivujen avulla. Keskusteluominaisuutta on hyödynnetty myös ryhmäyttämisen ja esiintyneiden haasteiden käsittelyn apuna. Wikistön keskustele- ja ideoi- ominaisuudet ovat muodostaneet myös innostavan  opetuksellisen alustan sosiaalisen median käytön harjoitteluun ja asteittain julkisuuteen avautuvan ympäristön. Vanhempien suurempaa osallisuutta on silti jääty kaipaamaan.

Tekemällä oppimisen malli

Hankkeen tuloksena kouluun on syntynyt tekemällä oppimisen malli. Opettajat kokevat omien taitojen karttumisen mahdolliseksi työhön ryhtymällä ja taitojen ja pedagogisen näkemyksen jatkuvasti kasvaneen hankkeen aikana. On myös oivallettu, etta alku on hankalampaa kuin jatko. Alku, joka on saattanut olla tuskaisaakin, on jo vaihtunut kiinnostukseen ja oman pedagogiikan kehittämisen tahtoon. Oppilaan keskeisten tieto-ja viestintätekniikan taitojen systemaattiseen kartuttamiseen on hankkeen ansiosta löytynyt näkemystä, kokemusta ja arviointikykyä. Opetussuunnitelmallisen ja tvt-strategiaan sisältyvän oppimispolun rakentaminen on helpottunut.

Hankkeen aikana on syntynyt myös pienryhmä- tyyppinen sisäisen koulutuksen ja vertaistuen malli, jossa aikaa työtovereiden tukemiselle on löytynyt koulupäivän aikana työaikaa resurssoimalla. Hankkeen tuloksena on käynnistynyt myös luonteva oppilastutoreiden käyttö. Vanhempi ikäluokka toimii tarvittaessa nuorempien tutoreina ja moni käytännön taitoa tarvitseva tieto-ja viestintätekniikan käytön vaihe on voitu opetella isomman oppilaan tukemana.

Verkkokäyttöisten työkaluohjelmien käyttötaito on kasvanut merkittävästi. Pilvitallennuksen käytänteet ja hallintataidot ovat parantuneet. Laite- ja käyttäjähallintaan on luotu käytänteet. Oppilas on saanut GSuite for Education-palvelut käyttöönsä viimeistään 3. luokalla. Oppilaan omien laitteiden käyttöä tuetaan tiliöimällä laite GSuiten palveluihin. Oppilas voi käyttää myös omalla laitteellaan koulun verkkoa. Ympäristön ja laitteistojen rajoituksia ymmärretään paremmin. Ymmärretään laitevalintojen merkitys.  Kuva kestävistä tieto-ja viestintätekniikan taidoista on alkanut piirtyä esiin. Oppilaan oppimispolusta ja eri luokka-asteilla syntyvien tuotosten tekemiseen tarvittavista taiidoista on syntynyt yhteistä näkemystä. Sähköisen oppimateriaalin tarvetta ja materiaalin laatua pystytään hankkeen päättyessä paremmin arvioimaan. Käytettäviin palveluihin kirjautumisen yksinkertaistaminen on myös noussut esiin.

Materiaalipankkeja on muodostettu eri kuratointipalveluihin kuten Pearltreeseen ja Pinterestiin. Nämä pankit on puolestaan jaettu opettajien löydettäviksi opewikeissä. Hankkeen aikana on syntynyt myös ohjausmateriaalia ja malliwikejä, joiden avulla voidaan palata perusohjeisiin ja helpottaa uuden henkilöstön orientoitumista koulun tieto-ja viestintätekniikan oppimisympäristössä.

Tulevaisuus

Innowise/Purot.net palveluntuottajan kanssa wikialustalle on tehty merkittäviä parannuksia hankkeen aikana. Erityisesti ryhmänhallinnan edelleen helpottaminen edesauttaa muuten erinomaisesti toimineen ja hyvin tuetun wikipalvelun käytön jatkumista. Opettajakunnan selkeänä toiveena on ollut, että palvelusta ei hankkeen päättyessä luovuta, vaan keskitytään edelleen oleellisten, keskeisten sekä kestävien laaja-alaisten taitojen hankintaan ja oppimiseen ja vielä paremman pedagogiiikan kehittämiseen.

Vertaistutorointi on koettu hyväksi ja hyväksyttäväksi tavaksi jakaa osaamista opettajien kesken. Tutoroinnin toivotaan jatkuvan.

Tieto-ja viestintätekniikan ja laitteistojen jatkuva kehitys vaatii myös jatkuvaa resurssointia. Koulujen fyysisen oppimisympäristön muutokset yhdistettynä laaja-alaisiin oppimisen tavoitteisiin ja nykyaikaiseen oppimiskäsitykseen työtapoineen vaatii aikaresurssia, jotta tieto-ja viestintätekniikan välineet sulautuvat kaikkeen opetukseen kaikkien oppilaiden saataville opettajasta, oppiaineesta tai aiheesta riippumatta nyt ja tulevaisuudessa.

Hanke päättyy, mutta työ ei lopu. Oman haasteensa luo vaihtuva henkilökunta ja se osa opettajistosta, joka ei vielä omasta tahdostaan ole liikkuvaan junaan hypännyt.

 

 

Käytännön toteutus, työnjako ja aikataulutus

Hanketta on työstänyt kolmen opettajan hanketiimi, jonka vetäjänä on toiminut hankekoordinaattori. Hanketiimi on kokoontunut lukuvuoden alussa luomaan suuntaviivat hankkeen eteenpäin viemiseksi. Puolivuotiskauden keskeiset teemat ja tehtävät suunniteltiin hanketiimissä hankekoordinaattorin esitysten pohjalta.

Hankkeen alussa keskityttiin luomaan oppimisympäristö, wikialusta tähtimallin keskukseksi. GSuite-palvelut henkilökohtaiseksi ja ryhmätyötilaksi, valittiin laitteet ja tehtiin sopimukset palveluntuottajien kanssa.

Lukukausien varrelle varattiin koulutusiltapäiviä, joihin osallistui joko koko henkilökunta tai opettajat luokkatasoryhminä. Koulutusiltapäiviin valmistettiin koulutusaineisto tai pyydettiin ulkopuolinen kouluttaja.

Koulutusiltapäivän jälkeen opettajisto valitsi itselleen sopivan tieto-ja viestintätekniikan oppimiseeen liittyvän tai tieto-ja viestintätekniikkan pedagogiikkan toteuttamiseen liittyvän haasteen. Hankkeen aikana keskityttiin siirtämään painopistettä omien taitojen hankkimisesta kohti oppilaan taitojen kasvattamista ja pyrittiin löytämään tapoja oppia työssä yhdessä tässä ja nyt oppilaiden kanssa.

Hankkeen aikana järjestettiin kerran viikossa Wikivinkki, jonka aikana esiteltiin lyhyesti joko jokin hyödynnettävä ominaisuus wikialustalla, GSuite-palveluissa, erilaisissa verkon palveluissa tai avattiin erilaisia tieto-ja viestintätekniikan oleellisia sisältöjä kuten monimediaisuutta, kuvaa, ääntä , geomediaa tms . Mikäli näitten esittelyhetkien perusteella opettajakunnassa syntyi aktiviteettia tarkempaan tutustumiseen, järjestettiin joko pienryhmäkokoontumisia tai asiaan perehdyttiin tarkemmin ”vierihoito”tunnilla, vertaisena tutoroidessa. Vertaistutorointia varten resurssoitiin 2-3 viikkotuntia koulupäivän oheen. Tutorointi toteutettiin opettajan toiveet huomioiden. Hankkeen viimeisen vuoden aikana tutorointia laajennettiin myös toteutettavaksi yhdessä oppilasryhmän kanssa. Isommat oppilaat pienempien apuna.

Hanketiimin jäsenet ovat kartuttaneet omaa osaamistaan erilaisissa verkkoyhteisöissä, koulutustilaisuuksissa ja itse tai ryhmänä opiskellen. Hankesuunnittelu, raportointi ja materiaalien tuottaminen on ollut pääasiassa koordinaattorin vastuulla.

Hanketiimin jäsenet ovat lisäksi tuntejaan laskematta olleet käytettävissä aina tarvittaessa sopivan hetken tullessa kollegiaalisessa hengessä.

Aikajana ja tavoitteet 2014-2016

Hankkeen aikajana ja tavoitesisällöt  

Hanke-esittely ja animaatio 2014

Wikeistä vauhtia kohti parempaa koulua-hanke 2014

Wikeillä vauhtia kohti parempaa koulua -hankkeen avulla peruskouluun Parkanossa luodaan toiminnallinen, elävä, verkostoituva ja kehittyvä verkkotoimintaympäristö, jonka käyttöönotto tapahtuu kullekin käyttäjälleen sopivin ja eteenpäin motivoivin askelin.

Matalan kynnyksen verkkotoimintaympäristö muodostuu wikialustasta vähitellen luokan/ryhmän opettajan, oppilasryhmän ja luokan sekä koulun yhteisin askelin. Käyttöönottoa tuetaan koulun sisällä vertaistuen, koulutuksen ja vierihoidon avulla sekä yhteisin projektein.

Wikistö muodostuu alakoulussa luokkien omista wikeistä, täydentyy opettajien keskinäisillä  aineenopetus- ja teemawikeillä sekä  yläkoulun puolella aineenopettajien yhteisillä ja oppiaineen/opettajan omilla wikeillä. 

Hankeella tavoitellaan myös kodin ja koulun parempaa ja välittömämäpää vuorovaikutusta, avoimempia ikkunoita koulun arkeen.

Wikistön rinnalle otetaan käyttöön pilvitallennusympäristö.

Miten matala kynnys toteutuu?

 1. Iloisen omatahtisesti ja omaehtoisesti. Wikin luonti on nopeaa ja yksinkertaista. Tekstieditorin käyttämiseksi tarvittavat taidot ovat nopeasti  otettavissa haltuun. Wiki kasvaa sivuja luomalla. Wikin kasvattamiseen kannustetaan yhteisin ideoin ja yhteisvoimin.
 2. Jäsenistön määrän vaiheittaisella kasvattamisella. Wikin jäsenet koostuvat oppilaista ja heidän vanhemmistaan. Ne vanhemmat, jotka vastaavaat sähköpostikutsuun kirjautuvat itse jäsenistöön, samoin oppilaat vanhempien avustuksella. Mikäli kutsuun vastaminen on vaikeaa, hankeryhmän puolesta luodaan jäsenyyksiä niin oppilaille kuin vanhemmillekin. 
 3. Vähitellen avautuvan wikistön avulla. Oppilaat ja vanhemmat liitetään niiden wikien jäseniksi, joiden sivustoilla on koulunkäyntiin ja oppimiseen liittyviä sisältöjä ja tehtäviä. Opettajat kutsuvat toisiaan wikiensä jäseniksi ja verkottuminen alkaa.
 4. Käytännön pulmia ratkaisemalla myös ohjelmiston ylläpitäjän kanssa. Tähän mennessä on jo saavutettu monenlaisia käyttöä sujuvoittavia parannuksia erityisesti ryhmän hallinnan, wikistön sisältöjen seuraamisen ja toiminnallisuuden parantamisessa. (Purot.net
 5. Tietohallintovapaalla käytöllä. Käyttö on pitkälle tietohallintovapaata, joten opettajan tai luokan aikaa ei kulu tietohallinnon palveluja odotellessa. 

 

Miten luovuutta, innovatiivisuutta, omien tuotosten tuottamista ja jakamista edistetään?

 1. Wikialusta sallii jokaisen jäsenen tuottaa sisältöjä. Näin wikin sisällöt kasvavat sen jokaisen jäsenen toimesta ja jokainen jäsen voi jakaa omia tuotoksiaan. Wikialusta lähtökohtaisesti edistää innovatiivista otetta, sillä wikien sisällön kasvaminen edellyttää tuottamista. Verkkohistorian palauttamisen mahdollisuus estää väärinkäytökset ja mahdollistaa vahinkojen korjaamisen. 
 2. Yksinkertaisimmillaan sisällön tuottaminen on tekstien tuottoa sivustolle. Tekstiä tuotetaan sekä yksin että yhdessä. Tekstiä rikastetaan kuvilla, piirroksilla, videoilla, äänitteillä ja verkkoympäristön erilaisilla sovelluksilla ja monimediaisilla työkaluilla.

Miten oppimisympäristön laaja-alaisuus kasvaa ja miten teknologia tukee työtapoja?

 1. Muun verkkomateriaalin ja muun sosiaalisen median kanssa wikistä muodostuu ns. opetuksen kotipesä. 
 2. Hajallaan tai erillään verkossa oleva materiaali koostetaan yhteinäiseksi asia- tai jaksokokonaisuudeksi wikisivustolle.
 3. Wikin toimii prosessialustana. Arkistointiin ja jakamiseen hyödynnetään myös pilvitallennusta.
 4. Sisällöntuotannon rinnalla kulkeva keskustelu, suunnittelu ja palaute motivoi ja ohjaa prosessia. Teknologiatuettu ja muunlainen oppiminen limittyvät luontevasti.
 5. Rajattu julkisuus tuottaa turvallisen ympäristön, mutta samalla julkaisupaikan monenlaisten oppimisprosessien monenlaisille tuotoksille ja kasvattaa kohti avoimuutta.
 6. Wikin omat työkalut ohjaavat vaiheistamaan opetusta ja oppimisen tehtäviä. Alusta antaa mahdollisuuden myös oppilaan/oppilasryhmien  omaehtoisille tuotoksille.
 7. Oppikirjakustantajien sähköistä materiaalia käytetään joko linkittämällä tai SSO- kirjautumisen avulla.

Miten vuorovaikutteinen viestintä toteutuu?

 1. Keskustele- ja ideoi! Purot.net-wikeissä  sisällön kanssa rinnakkain kulkee sosiaalisen median kanava. Sen käyttäminen on yksinkertaista ja antaa mahdolisuuden tuvallisessa ja valvotussa ympäristössä tapahtuvalle verkkokeskustelulle ja verkkokeskustelun opettelulle. Viestin voi kohdentaa koko jäsenistölle tai jäsenistä muodostuvalle ryhmälla tai yksittäiselle ryhmän jäsenelle. Keskustelusta lähtee myös sähköposti-ilmoitus asianomaisille. Keskustelu voi jäädä myös vain löydettäväksi sivulla käydessä. 
 2. Kanava- näkymä kokoaa wikin kaikkien sivujen keskustelut yhteen virtaan kunkin jäsenen oikeuksien sallimalla tavalla. Wikisivustolla esiinnytään tunnistettavasti,  vaikka ei välttämättä täysin omalla nimellä. 
 3. Wikin yksittäisten sivujen julkisuutta säätelemällä voidaan sekä sisältöja että keskusteluja kohdentaa. Näin sivut toimivat myös keskusteluryhminä.
 4. Oppilaiden keskinäisiä keskustelutaitoja kehittämällä.  Yksinkertaisten tervehdysten sijaan keskusteu ohjataan koskemaan tehtäviä, niiden sisältöjä ja vaatimuksia. Oppilaita rohkaistaan sunnittelemaan ja toimimaan yhdessä, antamaan palautetta ja kannustamaan toisiaan. 
 5. Opettajien keskinäinen vuorovaikutus ja verkkoviestintä sekä työn jakaminen helpottuvat sekä jäsenyyksillä koulun eri wikeissä että ammatillisissa wikiryhmissä.
 6. Wikeistä toiseen upottamisen mahdollisuudet sitovat wikien sisältöjä toisiinsa.
 7. Vanhemmat kasvattavat sisältöjen ja keskusteluiden yleisömäärää ja johdattavat siten ensiaskeleilla kohti julkista verkkokeskustelua. 
 8. Vanhemmille tuotokset avaavat ikkunaa koulun arkeen.Koulu ja opetus, sisällöt ja tuottamisen tavat aukenevat koteihin uudella tavalla. 
 9. Vanhemmat voivat kommunikoida luokkien sivustolla myös keskenään. Verkkokeskustelun syntymistä tuetaan artikeleiden, tiedotteiden ja luokkaprojektien avulla.
 10. Opetuksen yhteydessä olevilta sivuilta voi seurata opetuksen etenemistä, läksyjä ja koulunkäyntiin liittyviä tiedotteita. Opetuksen ja luokan tapahtumien seuraaminen helpottuu mm. poissaolojen aikana.

Miten tieto- ja viestintätekniikan taidot kohenevat?

 1. Wikialustalle voi tuottaa sisältöä jo silloin, kun hallussa on yksinkertaisia perustaitoja.
 2. Samanaikaisesti käytön kanssa käyttäjä tutustuu myös verkonkäytön perustaitoihin kirjautumisineen ja vastuineen. 
 3. Sisällöntuottaminen itsessään houkuttelee tutustumaan yhä laajemmin tieto-ja viestintätekniikan mahdollisuuksiin ja välineisiin. Näin oma osaaminen kasvaa käsi kädessä työtä tehdessä ja työn motivoidessa. Alustan ja verkon sovellusten monipuolinen käyttö antaa haastetta jo perustaidot hallitsevillekin opettajille ja oppilaille.
 4. Wikialustalle voidaan tuoda, upottaa ja linkittää monenlaista verkon sisältöä,  erilaisin sovelluksin itse tuotettua sekä valmista oppimateriaalia. Alusta houkuttelee edistymään oman osaamisen kehittämisessä.
 5. Pilvitallennuksen mahdollisuudet yhdessä wikialustan kanssa mahdollistavat myös portfoliotyyppisen oman tuotosten tallentamisen. Wikialustalle kootaan erilaisin välinein tuottettu materiaali johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi keskustelun ja viestinnän tukemana, pilvitallennukseen tallennetaan kokonaisuudesta ne osat, joiden säilyminen on merkityksellistä erillisinäkin kokonaisuuden osina. 
 6. Verkkopohjainen wikialusta sallii  erilaisten päätelaitteiden käytön.

 

Miten innostava ilmapiiri luodaan?

 1. Muutetaan toimintakulttuuria avoimemmaksi. Kehitetään jakamisen tapoja.Tehdään yhdessä. Hyödynnetään oppilaiden kiinnostusta teknologian käyttöön. Koetaan iloa osaamisen kehittymisestä ja monipuolistumisesta. Saadaan voimavaroja niin oppilaiden kuin kotienkin kiinnostuksesta ja tuesta.
 2. Opettajat muodostavat luokka-aste- ja ainekohtaisia työryhmiä. Luokan wikeissä tapahtuvista asioista keskustellaan kollegoiden kesken.  Luodaan suotuisa kopioi-liitä ilmapiiri materiaalille, jonka voi jakaa. Käytetään wikistä toiseen upottamisen mahdollisuuksia ja wikistä muualle verkkoon ja verkosta wikiin upottamisen mahdollisuuksia.
 3. Pyritään kasvattamaan välineistöä. Wikikäyttö voidaan aloittaa vähäisinkin välinein onnistuneesti. Hyvään alkuun pääsee jo luokan esitysvälineistön ja opettajan koneen avulla. Kynnys on siltäkin osin matala. Oppilaat pääsevät wikistöön esimerkiksi älypuhelimella.

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.

Tervetuloa tutustumaan Vauhtia wikeistä kohti parempaa koulua-hankkeeseen.

Jos haluat jättää keskustelunavauksen tähän näkyviin tai kommentoida, pyydämme ottamaan yhteyttä sähköpostitse etunimi.sukunimi@edu.parkano.fi.
Luomme vierastunnukset opetusalalla toimiville ja hankkeestamme kiinnostuneille.